Suomen Naprapaattiyhdistys

Eettiset säännöt

Suomen Naprapaattiyhdistys ry on laatinut naprapaattien eettiset ohjeet, joiden tarkoituksena on auttaa naprapaattia tekemään valintoja, ohjaamaan ja arvioimaan omaa ja toisten toimintaa sekä perustelemaan toimintansa. Eettistä pohdintaa vaativien tilanteiden tunnistaminen on keskeistä jokaisen työssä

Naprapaatin velvollisuutena on ylläpitää ja edistää terveyttä, ehkäistä ja hoitaa potilaidensa tuki- ja liikuntaelinperäisiä sairauksia sekä lievittää heidän kärsimyksiään. Naprapaatin tulee kaikessa toiminnassaan kunnioittaa ihmisyyttä ja elämää.

Naprapaatin tulee käyttäytymisellään ja toiminnallaan ylläpitää naprapaatin tehtävän vaatimaa ammattikuntaan kohdistuvaa arvostusta ja luottamusta. Hän tuntee työtään määrittävät lait, asetukset ja määräysten vastuut ja velvoitteet

Naprapaatin tulee kohdella potilaitaan tasa-arvoisina, oikeudenmukaisesti ja syrjimättä.

Naprapaatin tulee kunnioittaa potilaan itsemääräämisoikeutta ja tukea potilasta osallistumaan hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Naprapaatti toimii tehtävässään oikeudenmukaisesti.

Naprapaatin tulee pitää yllä ja kartuttaa tietojaan ja taitojaan.  Hänen tulee käyttää ja suositella vain tutkimuksia ja terapiamenetelmiä, jotka ovat ammattialaan liittyvän tieteellisen tiedon ja lääketieteellisen tiedon sekä kokemuksen perusteella vaikuttavia että tarkoituksenmukaisia. Jokaisen naprapaatin oikeus ja velvollisuus on kehittää ammattitaitoaan asiantuntijana.

Naprapaatin on noudatettava salassapitovelvollisuutta ja edistettävä myös potilastietojen luottamuksellisuutta.

Naprapaatin tulee hoitaa potilasta tämän avuntarpeen mukaan ja asettaa palkkionsa suoritetun työn perusteella.  Naprapaatti ei saa tavoitella perusteetonta aineellista etua.

Todistuksia ja lausuntoja antaessaan naprapaatti toimii yhteiskunnan hyväksymänä puolueettomana asiantuntijana. Lausunnon on perustuttava huolellisen manuaalisen lääketieteen ja lääketieteellisen arvioinnin antamiin objektiivisiin havaintoihin sekä niiden ja taustatietojen kriittiseen tarkasteluun.

Julkisessa esiintymisessään naprapaatin tulee noudattaa tarkkaa harkintaa ja välttää itsensä tarpeetonta korostamista sekä suhtautua potilaaseen kunnioittavasti. Naprapaattina hänen tulee perustaa kannanottonsa ammattialansa tieteelliseen tietoon ja kokemukseen.

10§

Naprapaatin tulee omalla käytöksellään ja toiminnallaan vaalia ja edistää kollegiaalisuutta potilaan parhaaksi sekä arvonmukaisen hengen ja hyvän toveruuden ylläpitämiseksi.

11§

Naprapaatti huolehtii omasta hyvinvoinnistaan ja tunnistaa jaksamisensa rajat.

12§

Esimiehenä naprapaatti toimii oikeudenmukaisesti, keskustelevasti ja kannustavasti. Esimiehenä hän huolehtii työntekijän koulutuksesta ja työhyvinvoinnista lainsäädännön mukaisesti.

13§

Naprapaatti kunnioittaa oman ja muiden ammattiryhmien edustajien asiantuntemusta ja toimii yhteistyössä muiden potilaan hoitoon osallistuvien kanssa.

14§

Naprapaatti huolehtii että oman ammattikunnan jäsenet tai muut asiakkaan tutkimiseen, terapiaan tai hoitoon osallistuvat henkilöt toimivat potilasta kohtaan eettisesti.

15§ 

Naprapaatilla on mahdollisuus edistää liiketoimintaansa mediassa ja työssään mainoksien sekä opasteiden kautta. Markkinoinnin on oltava tarkkaa, todellisiin tietoihin perustuvaa  ja oltava asiallisessa muodossa

16§

Naprapaatin tulee toimia aktiivisesti niin, että hän voi työssään noudattaa näitä velvollisuuksia ja periaatteita. Naprapaatti vastaa työstään henkilökohtaisesti.

17§

Naprapaatin tulee kunnioittaa toimissaan Suomen Naprapaattiyhdistys ry:n sääntöjä ja ohjeistuksia. 
 

18§

Ristiriidat tulee ratkaista Suomen Naprapaattiyhdistys ry:n sääntöjen ja lainsäädännön puitteissa ensisijaisesti yhdistyksen sisäisesti.

Nämä eettiset säännöt on hyväksytty Jyväskylässä 1.4.2016 Suomen Naprapaattiyhdistys ry:n vuosikokouksessa.

Yhdistys » Eettiset säännöt